1. Algemene voorwaarden Liefs & meer.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-"Webwinkel" : Liefs & meer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch 70479453.
-"Afnemer": de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Liefs & meer.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Liefs & meer, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Liefs & meer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Liefs & meer is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Liefs & meer zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. Liefs & meer is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Liefs & meer behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Liefs & meer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Liefs & meer genoemde (leverings-) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Liefs & meer bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Liefs & meer schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Liefs & meer opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Liefs & meer de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Liefs & meer op schadevergoeding onverlet.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen bij speciale bestellingen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Liefs & meer te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. Verkoper is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van standaard verzonden poststukken. Een alternatief is om het artikel tegen betaling aangetekend te laten verzenden. (Schriftelijk vastgelegd) Dit kunt u ook lezen tijdens het bestelproces. Bij het plaatsen van de bestelling gaat u ermee akkoord dat u zelf het risico van verzenden draagt. U kunt dan alsnog besluiten uw bestelling wel of niet te plaatsen. Bij pakketpost ontvangt u op verzoek een Track & Trace code van Liefs & meer. Alle bestellingen worden door PostNL verzorgd waardoor de levertijd afhankelijk is van dit postbedrijf.
5. Verzending binnen Nederland: Bij pakketpost betaalt u €6,95. Voor brievenbuspost geldt een tarief van €2,95. Het tarief is samengesteld uit: verpakkings-, verzend- en betalingskosten (Ideal).

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Liefs & meer zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Liefs & meer de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Liefs & meer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Liefs & meer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Liefs & meer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. De vorderingen van Liefs & meer op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
    - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Liefs & meer ter kennis gekomen omstandigheden Liefs & meer goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
    - indien Liefs & meer de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de hierboven genoemde gevallen is Liefs & meer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Liefs & meer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode ( bedenktijd voor particuliere klanten)
1. Nadat de particuliere klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Liefs & meer te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Een eventuele retourzending kan alleen na voorafgaand overleg.

De verzendkosten voor het retour zenden zijn voor de koper.

Het retourrecht geldt niet bij afname van artikelen die speciaal voor u worden besteld, deze worden niet retour worden genomen. De artikelen kunnen alleen retour wanneer de verpakking niet is opengemaakt en het artikel nog in originele staat is/ onbeschadigd en indien aanwezig voorzien van de originele labels.

2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Liefs & meer te melden. De klant dient het product - na overleg met Liefs & meer - te sturen naar een door Liefs & meer vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. Ook mogen eventuele labels niet verwijderd worden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Liefs & meer ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Liefs & meer deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Liefs & meer het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Liefs & meer behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Liefs & meer of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Liefs & meer schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Liefs & meer de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Liefs & meer heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. Afnemer dient er rekening mee te houden dat afgebeelde artikelen maat en kleur verschillen kunnen hebben ten opzichte van de werkelijkheid. 
 
Artikel 8. Uitvoering
1. Liefs & meer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 9. Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de geldt lid 3 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

Artikel 10. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
2. Als de Afnemer een factuur van Liefs & meer niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Liefs & meer op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie

1. De garantie (5 dagen na ontvangst) is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren en uw geld terug krijgen.  Zie ook Artikel. 7. Schade toegebracht aan een artikel door de klant of oneigenlijk gebruik worden niet in behandeling genomen. De garantie komt in dit geval te vervallen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Liefs & meer tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. In geval Liefs & meer de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Liefs & meer op schadevergoeding onverlet.

Artikel 13. Overmacht

1. Indien Liefs & meer door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Liefs & meer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. Liefs & meer zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Liefs & meer en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Liefs & Meer, Meerwijkweg 36, 5236 BM Den Bosch, info@liefsenmeer.nl
Liefs & meer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 70479453.